Tuomaala – Joroinen

Tuomaalan asuinpientaloalue sijaitsee Joroisten kirkonkylän keskustaajamassa aivan palveluiden äärellä. Alue on pääosin rakentunut 1990-luvun taitteessa. Alue on jaettu julkisivumateriaalien ja värityksen osalta neljään yleisilmeeltään hieman erilaiseen osaan, joiden keskelle jää koivuvaltainen puistomainen alue. Alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, jolla on ohjattu rakennusten sijoittelua, julkisivumateriaaleja sekä kattomuotoa. Kaavamääräys AO I, 1 krs. erillispientalojen korttelialue, rakennuspaikan tehokkuusluku e=0,15.