Kylmäpuro tontti 6

Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa pienimuotoista ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja erikoistavaran kaupan myymälätiloja.
Rakennuspaikan rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 6 % toimintaan liittyviin liike- ja näyttelytiloihin. Alueelle ei saa sijoittaa
päivittäistavarakauppaa eikä laajan tavaravalikoiman kauppaa. Alueelle saa sijoittaa polttoainejakelupisteen. Ympäristön pilaantumisen
vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristösuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvan tarve on tutkittava tapauskohtaisesti.
Hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä ennen niiden poisjohtamista. Kiinteistökohtainen viivytysvelvollisuus on 1,1 m³/ 100 m²
rakennettua läpäisemätöntä pintaa kohden. Lisäksi kiinteistöillä liikennöityjen alueiden hulevedet tulee ohjata laadullisen käsittelyn kautta
(esimerkiksi hiekan- ja öljynerotus) purkupisteeseen. Järjestelmien tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteiden varalta.